Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Podstawowe informacje

 1. Postępowanie w sprawie wydania/zmiany zezwolenia wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy.
 2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób należy złożyć na liniach komunikacyjnych:
  • na obszarze gminy - do wójta,
  • w komunikacji miejskiej - do burmistrza albo prezydenta miasta,
  • na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu - do prezydenta miasta na prawach powiatu,
  • na obszarze powiatu - do starosty,
  • wykraczających poza obszar jednego powiatu lub ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (przy przewozach wykraczających poza obszar jednego województwa) do marszałka województwa.
 3. W przypadku pozytywnego zakończenia postępowania przewoźnik informowany jest o wysokości opłaty i możliwości odbioru zezwolenia i wypisów.

Kogo dotyczy

O wydanie zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia;
 2. Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 3. Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 4. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający:
  • imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika,
  • adres albo siedzibę przewoźnika,
  • nr i nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni,
  • termin ważności rozkładu jazdy (pozostawić puste miejsca),
  • przystanki i dworce, na których pojazd będzie się zatrzymywał lub miejsca inne niż przystanki i dworce,
  • długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami,
  • dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportowych albo częstotliwość ich kursowania oraz dokładnie wskazane miejsca tego odjazdu i przyjazdu,
  • liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania przewozów na wnioskowanej linii, zgodnie z rozkładem jazdy.
 5. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 6. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi

Czas realizacji

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłużej niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kpa)


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego specjalnego
  • Kwoty opłaty:
   • na okres do 1 roku dla obszaru gminy - 50 zł
   • na okres do 1 roku dla obszaru powiatu - 125 zł
   • na okres do 1 roku dla obszaru wykraczającego poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:  - 175 zł
   • na okres do 1 roku dla obszaru wykraczającego poza granice co województwa - 250 zł
   • za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty za wydanie zezwolenia
   • za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości:
    • przy wydaniu/przedłużeniu zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty za wydanie zezwolenia,
    • przy zmianie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty za wydanie zezwolenia.
  • Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na stanowisku obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, III piętro - pok. 319
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1605)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: