Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Informacje podstawowe

 1. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane jest na okres 4 lat
 2. Możliwa jest odmowa wydania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej z powodu: braku limitu lub niezgodnego z przepisami usytuowania punktu sprzedaży i podawania.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, który powinien zawierać:
  • oznaczenie rodzaju zezwolenia;
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • przedmiot działalności gospodarczej;
  • adres punktu sprzedaży;
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
  • podpis przedsiębiorcy(-ców)
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ksero);
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży i podawania będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (ksero)

Czas realizacji

do 30 dni

Uwaga!

Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.


Opłaty

 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie sprzedaży alkoholu w danym punkcie, za rok kalendarzowy wynosi:
  • 525 zł (piwo)
  • 525 zł (wino)
  • 2100 zł (wódka)
 2. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim wynosi odpowiednio:
  • dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł;
  • dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł;
  • dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł.
 3. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 61 1240 5211 1111 0010 4856 6198
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą do wysokości 3200 zł na stanowisku obsługi
  • gotówką w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Uwaga!

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
 2. Opłaty powinny być wnoszone na wskazany wyżej rachunek w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).
 3. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
 4. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, II piętro - pok. 203, 204
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numery telefonów: 85 869 6157, 85 869 7280, 85 869 6255, 85 869 6843


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

Formularz elektroniczny wniosku

Formularz w formie papierowej


Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
 • Uchwała Nr XLIX/753/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: