Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Prawo jazdy

Podstawowe informacje

 1. Kierowca odbywający kwalifikację wstępna jest obowiązany wykonać badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej.
 2. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wykonać badanie lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego.
 3. Kierowca posiadający w prawie jazdy wpis potwierdzający kwalifikacje, jest obowiązany wykonać badanie lekarskie i psychologiczne nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kolejnego szkolenia okresowego.
 4. Wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego dokonuje starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.
 5. Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologicznego

Kogo dotyczy

Kierowcy (osoby wykonujące zawód kierowcy kat. C,C+E,D,D+E, C1,C1+E,D1,D1+E)


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 3. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej.
 7. Dokument tożsamości (do wglądu).
 8. Kolorową fotografię (wymagania dotyczące fotografii) https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy

Czas realizacji

 1. Co do zasady do 9 dni roboczych.
 2. W przypadku, gdy poprzednie prawo jazdy wydał inny urząd do 30 dni.
 3. W przypadku braków w dokumentacji, w zależności od ich rodzaju, urząd wzywa do ich uzupełnienia.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie prawa jazdy
  Kwota: 100,50 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat skarbowych dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
II piętro, sala 210 - Sala Obsługi Interesantów


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

Sprawdź możliwość odbioru prawa jazdy na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: