Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Meldunki, wybory

Podstawowe informacje

 1. Centralny Rejestr Wyborców służy m.in. do sporządzania spisów wyborców, sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz ustalania liczby wyborców.
 2. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
 3. Centralny Rejestr Wyborców składa się z części A oraz części B. W części A gromadzi się dane obywateli polskich którym przysługuje prawo wybierania, dane osób które ukończyły 17 lat, dane osób niemających prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego oraz informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych. W części B gromadzi się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
 5. Zgodnie z art. 5 Kodeksu wyborczego przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę, dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu czy innych oświadczeń z instytucji/organizacji.
 6. Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.
 7. Osobie której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców umożliwia się wgląd do rejestru wyborców w zakresie danych określonych w art. 18a §1 i 3 dotyczących tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Uwaga

 1. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w urzędzie gminy na terenie której zamieszkują.
 2. Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w obwodzie głosowania w danej gminie powoduje automatyczne usunięcie wyborcy z obwodu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania.
 3. Osoby ujęte w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku.
 4. W przypadku gdy w chwili złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie posiada nadanego numeru PESEL, w celu jego nadania uzupełnia we wniosku dodatkowe dane wymagane do nadania numeru PESEL.

Kogo dotyczy

Obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.


Wymagane dokumenty

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Uwaga

Do wniosku powinieneś dołączyć dokument, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Takim dokumentem jest na przykład: akt własności lub umowa najmu mieszkania; umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon) w której są twoje dane; oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym potwierdzi, że stałe przebywasz w jego lokalu, oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą.


Czas realizacji

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku rozbieżności danych we wniosku złożonym o ujęcie w części B Centralnego Rejestru Wyborców (dotyczy obcokrajowców) z danymi w rejestrze PESEL wójt/burmistrz/prezydent wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni.


Opłaty

Brak


Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala numer 19 (parter)


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 79 79


Przydatne linki

eKolejka - zarezerwuj kolejkę

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców za pośrednictwem strony gov.pl

Uwaga

Sprawa załatwiana przez internet musi być opatrzona podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 t. j.) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1495)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.)
Powrót na początek strony