Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób/rzeczy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób/rzeczy.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju
 2. Zaświadczenie o niekaralności (opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku), potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 4 ustawy o transporcie drogowym.
 3. Wykaz pojazdów, zawierający:
  • markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia

Czas realizacji

Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób/rzeczy
  •  Kwoty opłat:
   • za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł.
   • za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego zgłaszanego we wniosku pojazdu wynosi 100 zł.
  • Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na stanowisku obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, III piętro - pok. 319
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

Sprawa zaświadczenia na stronie biznes.gov.pl


Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 961)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: