Uzyskanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Podstawowe informacje

Uzyskanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy.


Kogo dotyczy

Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu, ubiegających się o uzyskanie dodatkowych wypisów z tych dokumentów.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów
 2. Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej na zwiększoną ilość zgłoszonych pojazdów (dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydanej przed 15.08.2013r.)
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia/licencji
 4. Aktualny wykaz pojazdów zawierający:
  markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
 5. W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Uwaga!

 1. W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa, ubezpieczenie.
 2. Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
  • Kwota opłaty: 
   • za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, jak za udzielenie zezwolenia
  • Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na stanowisku obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, III piętro - pok. 319
15-085 Białystok


Przydatne linki

Uwaga!

Istnieje możliwość skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, z późn. zm.).

Swoje dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem:

Wniosek o udostępnienie danych dla osoby, której dane dotyczą

Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Informacja na temat Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, część pierwsza Informacja na temat Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, część druga Informacja na temat Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, część trzecia


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U UE.L.09.300.51) (Dz. U. z 2009 r. , Nr 300 poz. 51)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: