Udzielenie / zmiana treści / dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie licencji / zmianę licencji / wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie licencji /zmianę licencji / wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.
 3. Zaświadczenie o niekaralności pobrane z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa  w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.
 4. Wykaz pojazdów oraz krajowy dokument dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówka, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
 5. Prawo jazdy kat. B przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy i kierowców wykonujących przewozy.
 6. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy i kierowców wykonujących przewozy.
 7. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji / zmianę licencji / wydanie wypisów z licencji oraz opłatę za oznaczenia taxi.
 8. Zdjęcie kierowcy.

Uwaga!

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r., w przypadku nie złożenia wniosku o dostosowanie, stracą swoją ważność.

Wymagane dokumenty w przypadku dostosowania/zmiany licencji wydanych przed 01 stycznia 2020 r.:

 1. Wniosek o zmianę licencji taxi oraz wydanie wypisu z licencji taxi.
 2. Zaświadczenie o niekaralności pobrane z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji oraz wydanie wypisu.
 4. W  przypadku zmiany pojazdu samochodowego lub numeru rejestracyjnego – należy sporządzić aktualny wykaz pojazdów samochodowych spełniających wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany (do wglądu pozwolenie czasowe lub dowód rejestracyjny z wpisem TAXI), w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – również do wglądu dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
 5. W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie/zmianę/wypis z licencji taxi oraz za oznaczenia taxi
  Kwota:
  • Opłata za udzielenie licencji na okres:
   • od 2 do 15 lat - 200 zł
   • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
   • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł
  • Opłata za wydanie wypisu na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji:
   • 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłata za wydanie dodatkowego wypisu na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji:
   • 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłata za zmianę wypisu –  w przypadku zmiany pojazdu:
   • 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłata za zmianę licencji – dotyczy licencji wydanych po 01.01.2020 r.:
   • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji,
   • za zmianę wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłata za dostosowanie/zmianę licencji – dotyczy licencji wydanych przed 01.01.2020 r.:
   • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji,
   • za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłata za oznaczenie taxi:
   • 10 zł jednorazowa opłata za oznaczenie taxi – w przypadku ubiegania się o wydanie po raz pierwszy licencji (opłata za numer boczny i  identyfikator),
   • 3 zł za każde kolejne numery boczne – w przypadku zgłaszania do posiadanej licencji kolejnych pojazdów,
   • 2,50 zł za każde kolejne identyfikatory – w przypadku zgłaszania do posiadanej licencji kolejnych kierowców.
  • Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na stanowisku obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, III piętro - pok. 319
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

Licencja na taksówkę na stronie biznes.gov.pl

Zmiana licencji na taksówkę


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: