Udzielenie / zmiana treści / dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie licencji / zmianę licencji / wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie licencji /zmianę licencji / wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.
 3. Zaświadczenie o niekaralności pobrane z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa  w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.
 4. Wykaz pojazdów oraz krajowy dokument dopuszczający pojazd do ruchu jako taksówka, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
 5. Prawo jazdy kat. B przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy i kierowców wykonujących przewozy.
 6. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy i kierowców wykonujących przewozy.
 7. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji / zmianę licencji / wydanie wypisów z licencji.
 8. Zdjęcie kierowcy.

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone. Wynika to z faktu bieżącego weryfikowania przez organ licencyjny dokumentów zgłaszanych kierowców jako warunku ich skutecznego zgłoszenia do licencji i uzyskania identyfikatora kierowcy taxi.
Podstawa prawna: art. 14 ust. 5 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2023 r. poz. 1123).


Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie/zmianę/wypis z licencji taxi
  Kwota:
  • Opłata za udzielenie licencji na okres:
   • od 2 do 15 lat - 200 zł
   • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
   • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł
  • Opłata za wydanie wypisu na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji:
   • 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłata za wydanie dodatkowego wypisu na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji:
   • 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłata za zmianę wypisu –  w przypadku zmiany pojazdu:
   • 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłata za zmianę licencji:
   • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji,
   • za zmianę wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za udzielenie licencji.
  • Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na stanowisku obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, III piętro - pok. 319
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie udzielenia / zmiana treści / dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Licencja na taksówkę na stronie biznes.gov.pl

Zmiana licencji na taksówkę


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 • Uchwała Nr LXIX/946/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Białystok
Powrót na początek strony