Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

 1. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 2. Wniosek lub zapytanie może złożyć osoba, która ma interes prawny aby otrzymać żądane informacje lub osoba, która ma interes faktyczny - w tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą musi wyrazić na to zgodę.

Kogo dotyczy

Osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać żądane informacje lub osoba, która ma interes faktyczny - w tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą musi wyrazić na to zgodę.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku,
 2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu).
 3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji.
 4. Dowód dokonania opłaty.

Czas realizacji

Do 7 dni od daty złożenia wniosku


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za udostępnienie danych/dokumentacji
  Kwota: 31 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - pok. 4
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1604)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: