Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

 1. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 2. Wniosek lub zapytanie może złożyć osoba, która ma interes prawny aby otrzymać żądane informacje lub osoba, która ma interes faktyczny - w tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą musi wyrazić na to zgodę.
 3. Uprawnione podmioty (np. sądy czy banki) mogą wnioskować o udostępnianie danych dotyczących dowodów osobistych z Rejestru Dowodów Osobistych za pomocą e-usługi, w ramach której można złożyć elektronicznie wniosek o ustanowienie takiego dostępu, wskazać osoby do kontaktów technicznych i przekazać dokumentację techniczną do celów teletransmisji.

  Wniosek można złożyć: https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-dostep-do-rejestru-dowodow-osobistych.


Kogo dotyczy

Osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać żądane informacje lub osoba, która ma interes faktyczny - w tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą musi wyrazić na to zgodę.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku,
 2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu).
 3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji.
 4. Dowód dokonania opłaty.

Czas realizacji

W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za udostępnienie danych/dokumentacji
  Kwota: 31 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - pok. 4
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979

 


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

Sprawę można załatwić przez internet. Wymagany jest do tego profil zaufany. Szczegóły na stronie obywatel.gov.pl, link poniżej.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-o-swoich-danych-przetwarzanych-w-rejestrze-dowodow-osobistych

 

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1604)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony