Sporządzanie aktu zgonu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Urząd Stanu Cywilnego
Kategoria usług
Akty Stanu Cywilnego

Informacje podstawowe

 1. Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu, przedkładając kartę zgonu wydaną przez lekarza.
 2. Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę uprawnioną do zgłoszenia zgonu.
 3. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu, jeden, bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Kogo dotyczy

Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej tj.

 • małżonek
 • krewni zstępni (np. dzieci, wnuki)
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat, siostra)
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Wymagane dokumenty

 • Karta zgonu wystawiona przez służbę zdrowia
 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Czas realizacji

Niezwłocznie


Opłaty

brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Numer infolinii: 85 879 7979

Numery bezpośrednie do Urzędu Stanu Cywilnego: 85 869 6472, 85 869 7235


Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
Powrót na początek strony