Rezygnacja z prowadzenia sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Informacje podstawowe

  1. Przedsiębiorca obowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Obowiązek złożenia oświadczenia powstaje z datą podjęcia przez przedsiębiorcę decyzji o rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie (handlowym lub gastronomicznym). Oświadczenie powinno być złożone w terminie 14 dni.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy, który zaprzestał prowadzenia sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Wymagane dokumenty

Oświadczenie, które powinno zawierać:
  • oznaczenie podmiotu (imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziba);
  • określenie rodzaju zezwolenia z którego rezygnuje;
  • data z jaką zaprzestał prowadzenia sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  • podpis lub podpisy przedsiębiorcy (-ców).

Czas realizacji

do 30 dni


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, II piętro - pok. 203, 204
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numery telefonów: 85 869 6157, 85 869 7280, 85 869 6255, 85 869 6843


Tryb odwoławczy

Przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wyślij pismo ogólne (usługa online)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: