Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta (Prezydent Miasta w przypadku miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Do wniosku o pierwszą rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć:
  • dowód własności pojazdu;
   Jeśli  pojazd został sprowadzony z Unii Europejskiej po dniu 31.12.2019 r. należy pamiętać, że sprzedawca w dowodzie własności musi podać datę sprowadzenia pojazdu do Polski (dzień, miesiąc, rok) lub złożyć stosowne oświadczenie.
  • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
  • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, z tym, że:
   • w przypadku gdy dowód rejestracyjny, składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty albo zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim,
   • w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
  • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. W przypadku zakupu pojazdu od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami dowód odprawy zastępuje adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub w przypadku konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację;
  • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie wymaga się tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
  • aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych;
  • w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, opłaty ewidencyjnej za wydanie karty pojazdu, nalepki kontrolnej, opłaty ewidencyjnej za wydanie nalepki kontrolnej, nalepek legalizacyjnych, tablic /tablicy/ rejestracyjnych pojazdu, opłaty ewidencyjnej za wydanie tablic /tablicy/ rejestracyjnych;
 2. Do wniosku o powtórną rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć:
  • dowód własności pojazdu;
  • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
  • dowód rejestracyjny;
  • tablice rejestracyjne - w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub w przypadku konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację;
  • aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych;
  • w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, opłaty ewidencyjnej za wydanie nalepki kontrolnej, nalepek legalizacyjnych, tablicy/tablic rejestracyjnych pojazdu, opłaty ewidencyjnej za wydanie tablicy/tablic rejestracyjnych.

Czas realizacji

 1. Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni - wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
 2. W tym okresie zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 3. W ciągu 30 dni (z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni) organ rejestruje pojazd oraz wydaje dowód rejestracyjny.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za rejestrację pojazdu nr VIN: ......
  Kwoty poszczególnych opłat:
  • za wydanie dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
  • za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu - 13,50 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 zł
  • za wydanie nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł
  • za wydanie nalepki kontrolnej - 18,50 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej - 0,50 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód - 80,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower - 30,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych - 1 000,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł
  • za wydanie karty pojazdu - 75,00 zł
  • opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu - 0,50 zł
 2. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 3. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet

Ekolejka - zamów kolejkę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

Informacja o usłudze na stronie obywatel.gov.pl

Sprawdź możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: