Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Jednostka organizacyjna Urzędu
Urząd Stanu Cywilnego
Kategoria usług
Akty Stanu Cywilnego

Informacje podstawowe

 1. Zgłoszenia urodzenia noworodka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia dziecka.
 2. Sporządzenia aktu urodzenia dokonuje się w oparciu o kartę urodzenia dziecka wystawioną i dostarczoną do Urzędu Stanu Cywilnego przez położną lub zakład opieki zdrowotnej.
 3. Termin składania dokumentów:
  • zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka, 
  • w przypadku dziecka martwo urodzonego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia,
  • niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzeniem aktu urodzenia z urzędu oraz nadaniem dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.
 4. Efekt załatwienia sprawy:
  • sporządzenie aktu urodzenia i wydanie 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • nadanie numeru PESEL dziecku i wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL,
  • zameldowanie dziecka i wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

Kogo dotyczy

Osoby dokonującej zgłoszenia urodzenia dziecka:

 • zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
 • zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo w formie pisemnej),
 • w sytuacji kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem, a ojciec biologiczny chce złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców wraz z ważnymi dowodami osobistymi.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa - ważne dowody osobiste rodziców, zaś w przypadku dziecka niepochodzącego z małżeństwa - ważny dowód osobisty matki.
 2. Karta urodzenia dziecka.

Czas realizacji

Niezwłocznie


Opłata

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  (jeśli nie podlega zwolnieniu)
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Numer infolinii: 85 879 7979

Numery bezpośrednie do Urzędu Stanu Cywilnego: 85 869 6468, 85 869 6488


Tryb odwoławczy

Wojewoda Podlaski w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony