Rejestracja nowego pojazdu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę).


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Dowód własności pojazdu (faktura VAT lub rachunek, umowa sprzedaży, umowa zamiany)
 3. Dowód osobisty (do wglądu)
 4. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
 5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub braku obowiązku zapłaty akcyzy. W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument ten może być zastąpiony oświadczeniem salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu - dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna L6e)
 6. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
 8. Dowód uiszczenia opłaty

Czas realizacji

 • Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni, wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
 • W tym okresie organ zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • W ciągu 30 dni (z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni) organ rejestruje pojazd oraz wydaje dowód rejestracyjny.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Rejestracja pojazdu nr VIN: ......
  Kwoty poszczególnych opłat:
  • za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł
  • za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13,50 zł
  • za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1 000,00 zł
 2. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 3. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Branickiego 3/5,I piętro – sala 110
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

tel.: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie rejestracji pojazdu

Sprawę można załatwić przez internet. Wymagany jest do tego profil zaufany, link poniżej.

Usługa dotycząca rejestracji pojazdu na stronie obywatel.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

Sprawdź czy Twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.)
Powrót na początek strony