Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
PESEL, dane kontaktowe

Podstawowe informacje

Usługa mająca chronić dane przed kradzieżą tożsamości wchodzi w życie z dniem 17.11.2023 r., natomiast ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki, wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie (usługa on-line)

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL umożliwia:

 1. Zastrzeżenie numeru PESEL
 2. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
 3. Sprawdzenie statusu numer PESEL
 4. Wydanie potwierdzenia zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia
 5. Wydanie wydruku zawierającego historię zastrzeżeń numeru PESEL

Kogo dotyczy

Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca numer PESEL.

Sposób załatwienia sprawy

 1. za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na mobywatel.gov.pl,
 2. za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel (zastrzeżenie numeru PESEL; cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL; uzyskanie informacji, kto sprawdzał PESEL oraz weryfikacja, kiedy PESEL był zastrzeżony, a kiedy nie),
 3. osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem lub kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą ważnego dokumentu tożsamości.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą ważnego dokumentu tożsamości.

Uwaga! Zastrzeżenie numeru PESEL dokonuje się z urzędu w przypadku: zgonu, unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego w dowolnym ogranie gminy lub dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej będąc poza granicami RP, czy też zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w dowolnym organie gminy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w gminie (istnieje możliwość wydrukowania formularza z Twoimi danymi w urzędzie), dowód osobisty, aplikacja mObywatel potwierdzająca tożsamość lub paszport.

Opłaty

Brak.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala numer 19 (parter)

(należy pobrać bilet D zastrzeżenie numeru PESEL z biletomatu znajdującego się w holu głównym)

Umawianie wizyt e-kolejka

Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736 t. j.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394)
 • Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenie rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1194)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U. 2023 r. poz. 2485)

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony