Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Informacje podstawowe

  1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, czyli dla napojów alkoholowych:
    • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;
    • o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
    • powyżej 18% zawartości alkoholu.
  2. Przez "wartość sprzedaży" należy rozumieć kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
  3. Termin składania dokumentów do dnia 31 stycznia każdego roku.

Uwaga!

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).


Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy


Wymagane dokumenty

Oświadczenie


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, II piętro - pok. 203, 204
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numery telefonów: 85 869 6157, 85 869 7280, 85 869 6255, 85 869 6843


Załątwienia sprawy przez internet i przydatne linki

Formularz elektroniczny wniosku

Formularz w formie papierowej


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: