Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości o charakterze mieszanym)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Finansów Miasta
Kategoria usług
Podatki i opłaty lokalne

NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM

Dotyczy: nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy oraz jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza (mogą to być np. domki jednorodzinne z lokalem użytkowym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz bloki, kamienice, w których znajdują się mieszkania i lokale użytkowe, a także lokale użytkowe z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym).


Jak złożyć deklarację?

Uwaga! W przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, dołącz do niej pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej wraz z potwierdzeniem jego opłacenia.

 1. Zachęcamy do zdalnego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę ePUAP:
  • Zaloguj się na platformę ePUAP
  • Jak znaleźć dokumenty? (ścieżka):
   Katalog spraw > Ochrona środowiska > Najczęściej załatwiane sprawy > Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • wypełnij odpowiednią deklarację i podpisz ją przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 2. Drogą pocztową:
  • wydrukuj deklarację
  • wypełnij ją i podpisz
  • wyślij za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Miejski w Białymstoku
   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
   Bitwy Białostockiej 2/2
   15-103 Białystok
 3. Deklarację możesz złożyć także osobiście w Referacie Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 w Białymstoku (sala obsługi nr 1 i 2) od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu: pon. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie papierowej – w przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości;
 • Pełnomocnictwo szczególne – w przypadku upoważnienia pełnomocnika/przedstawiciela do dokonania określonej czynności prawnej wskazanej w pełnomocnictwie.

Ważne terminy:

 • Jeżeli deklaracja za nieruchomość o charakterze mieszanym jest składana po raz pierwszy, to należy ją złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia danego zdarzenia;
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty:

Informujemy, iż Rada Miasta Białystok od 1 lipca 2022 r. wprowadziła następujące stawki opłaty:

 1. za pojemnik/worek:
  • worek 0,08 m3 - 5,00 zł
  • worek 0,12 m3 - 7,00 zł
  • pojemnik 0,08 m3 – 5,00 zł
  • pojemnik 0,12 m3 - 7,00 zł
  • pojemnik 0,24 m3 - 12,00 zł
  • pojemnik 0,70 m3 - 37,00 zł
  • pojemnik 1,10 m3 - 58,00 zł
  • pojemnik 7,00 m3 - 370,00 zł
  • pojemnik 10,00 m3 - 529,00 zł
 2. za gospodarstwo domowe:
  • o pow. lokalu mieszkalnego do 40 m2 - 20,00zł
  • o pow. lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80 m2 - 44,00zł
  • o pow. lokalu mieszkalnego powyżej 80 m2 - 56,00zł

Zwolnienia z opłaty:

 1. zwalnia się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.); aktualnie dochód ten wynosi 776,00 zł w przypadku osoby  samotnie gospodarującej lub 600,00 zł na osobę w rodzinie (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
  zwolnienie przysługuje w wysokości 40% miesięcznych stawek opłat;
 2. zwalnia się właścicieli nieruchomości, którzy są członkami rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) spełniającym łącznie następujące kryteria:
  • są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,
  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości,
  • posiadają Kartę Dużej Rodziny,
  zwolnienie przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat;
 3. zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  zwolnienie będzie przysługiwało miesięcznie w wysokości:
  • 1,00zł dla lokalu mieszkalnego o powierzchni do 40,00m2
  • 2,00zł dla lokalu mieszkalnego o powierzchni od 40,01m2 do 80m2
  • 3,00zł dla lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80m2.

Właściciele, którzy spełniają którykolwiek z w/w warunków, celem skorzystania ze zwolnienia są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi z tytułu kompostowanie bioodpadów przypomnieć należy, że zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok „od właścicieli [tychże] nieruchomości (…) nie odbiera się bezpośrednio z nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu, w tym odpadów zielonych”.

Ponadto informuje się, że Rada Miasta Białystok przyjęła program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Program pomocy finansowej realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18, Białystok (bliższych informacji w powyższej sprawie udziela MOPR).


Terminy płatności:

 1. Osoby fizyczne:
  • za I kwartał do dnia 31 marca danego roku;
  • za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku;
  • za III kwartał do dnia 30 września danego roku;
  • za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku.
 2. Osoby prawne:
  • do ostatniego dnia danego miesiąca za ten miesiąc.

Wpłat opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany każdemu podatnikowi. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta osobom trzecim.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podanego przez organ podatkowy opłatę można uiścić na ogólny numer rachunku bankowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 09 1240 5211 1111 0010 5186 3776
Urząd Miejski w Białymstoku
Słonimska 1
15-950 Białystok


Przydatne informacje:

 • wszystkich właścicieli nieruchomości obejmuje obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji;
 • w przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej;
 • w przypadku nieruchomości mieszanych wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych za część zamieszkałą i za część niezamieszkałą;
 • jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie; nową deklarację należy wówczas złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja); opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
 • wpłat z tytułu opłaty za pełnomocnictwo należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132;
 • opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika wynosi 17,00zł; w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej;
 • informacje związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych można znaleźć na stronach:
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - osoby fizyczne
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - osoby prawne
  Kontrole podatkowe.

Ważne telefony!

 • Kontakt ws. deklaracji (Departament Finansów Miasta, Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok):

tel. 85 869 6591 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: I, K)
tel. 85 869 6592 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: A, B, C, Ć, F)
tel. 85 869 6593 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: L, Ł, M, O, Q)
tel. 85 869 6594 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: S, Ś, T)
tel. 85 869 6595 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: D, E, G, H, J)
tel. 85 869 6596 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż)
tel. 85 869 6597 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: N, P, R)

 • Kontakt ws. płatności (Departament Finansów Miasta, Referat Księgowości Opłat i Windykacji, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok):

tel. 85 869 6098 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: L, Ł, M, O, Q)
tel. 85 879 7182 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: A, B, C, Ć, F)
tel. 85 869 6485 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: D, E, G, H, J)
tel. 85 869 6486 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: S, Ś, T)
tel. 85 869 6487 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż)
tel. 85 879 7329 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: N, P, R)
tel. 85 879 7330 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: I, K)

 • Kontakt ws. realizowania usługi odbioru odpadów komunalnych (więcej informacji na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Białystok można znaleźć na stronie internetowej http://odpady.bialystok.pl/);
  Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok:
  85 879 7473, 85 879 7478, 85 879 7471, 85 741 7983

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.)
 • Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 302)
 • Uchwała Nr XVIII/290/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 2561)
 • Uchwała Nr XVIII/287/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 6762)
 • Uchwała Nr LX/827/22 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 4201)
 • Uchwała Nr XXII/317/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4144).
 • Uchwała Nr XVIII/288/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 7)
 • Uchwała Nr XVIII/293/2019 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5536)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony