Nadanie numeru PESEL (nie dotyczy uchodźców z Ukrainy)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
PESEL, dane kontaktowe

Podstawowe informacje

 1. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej.
 2. O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje:
  • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia w stosunku do dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy,
  • organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 3. W przypadku osób niewymienionych powyżej, a które obowiązane są do posiada numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów minister właściwy do spraw informatyzacji nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy zatem wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje Wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL. Wniosek o nadanie numeru PESEL, składa się na  piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy.
 4. Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne 


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nadanie numeru PESEL.
 2. Ważny dokument podróży (paszport) lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 3. Dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku np. tłumaczenie aktu urodzenia, aktu małżeństwa.

Czas realizacji

Nadania numeru PESEL dokonuje się niezwłocznie po złożeniu stosownych dokumentów.


Opłaty

Nadanie numeru PESEL nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe:

w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie (opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom i rodzeństwu).

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe w budynku Departamentu:
  • kartą płatniczą na sali obsługi 
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala numer 19 (parter)


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 79 79


Przydatne linki

Czym jest numer PESEL

Czym jest rejestr PESEL

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL  (usługa online)

Uzyskaj numer PESEL - usługa dla cudzoziemców

Uzyskaj numer PESEL - usługa dla obywateli polskich

Zmień numer PESEL

Obtain a PESEL Number – a service provided to foreigners

Отримайте номер PESEL – послуга для іноземців


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 t. j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t. j.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984 t. j. z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony