Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Informacje podstawowe

 1. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych następuję na okres 2 dni.
 2. Możliwa jest odmowa wydania zezwolenia (zbyt późne złożenie kompletu dokumentów).

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek, który powinien zawierać:
  • imię i nazwisko (-ka) przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, nazwę firmy;
  • adres, siedziba firmy;
  • telefon kontaktowy;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • formę sprzedaży: gastronomia, sprzedaż detaliczna;
  • miejsce sprzedaży i podawania;
  • data sprzedaży napojów alkoholowych;
  • rodzaj zezwolenia, o które się ubiega (piwo, wino, wódka);
  • określenie organizatora imprezy;
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprzedaż alkoholu;
  • podpis przedsiębiorcy.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • kopie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym wraz z dowodem wpłaty;
  • zgoda organizatora imprezy na podawanie napojów alkoholowych.

Czas realizacji

14 - 21 dni


Opłaty

 1. Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi
  • 43.75 zł w przypadku napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 43.75 zł w przypadku napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (wino, nie dotyczy piwa);
  • 175.00 zł w przypadku napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (wódka).
 2. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 61 1240 5211 1111 0010 4856 6198
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą do wysokości 3200 zł na stanowisku obsługi
  • gotówką w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, II piętro - pok. 203, 204
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numery telefonów: 85 869 6157, 85 869 7280, 85 869 6255, 85 869 6843


Załatwienia sprawy przez internet i przydatne linki

Formularz elektroniczny wniosku

Formularz w formie papierowej


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Uchwała Nr XLIX/753/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: