Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Gospodarki Komunalnej
Kategoria usług
Gospodarka komunalna

Podstawowe informacje

 1. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania:
  • złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Białegostoku, za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Wniosek musi zawierać wszystkie informacje oraz wymagane załączniki. Należy go złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania. Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności (formularz wniosku do pobrania poniżej);
  • wpis wniosku przez Organ do rejestru wniosków następuje z uwzględnieniem kolejności ich wpływu. Wnioski, których finansowanie lub dofinansowanie jest niemożliwe ze względu na brak środków finansowych w budżecie Miasta Białegostoku w danym roku budżetowym, podlegają rozpatrzeniu w roku następnym;
  • weryfikacja złożonego wniosku pod względem formalno-prawnym przez Organ;
  • podpisanie umowy o udzielenie dotacji;
  • realizacja zadania zgodnie z zawartą umową dotacyjną;
  • zgłoszenie zakończenia realizacji zadania i przedłożenie dokumentacji rozliczeniowej tj. sprawozdania (formularz sprawozdania do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w umowie dotacyjnej;
  • rozliczenie dotacji tj. przekazanie środków udzielonej dotacji celowej na konto bankowe, wskazane przez Dotowanego w umowie, następuje po akceptacji rozliczenia przez Dotującego w terminie do 30 dni od daty przekazania Dotującemu prawidłowo sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej.
 2. Wysokość dotacji celowej:
  • w przypadku nieruchomości przyłączonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i likwidacji tych przyłączy w wysokości do 100% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł;
  • w przypadku nieruchomości nieprzyłączonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w wysokości do 50% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.
 3. Przy ustalaniu wysokości dotacji będą uwzględniane koszty faktycznie poniesione przez Dotowanego na realizację zadania na podstawie przedłożonych faktur bądź rachunków.
 4. Składanie wniosków o udzielenie dotacji celowej jest możliwe przez cały rok kalendarzowy.

Kogo dotyczy

 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy.
 2. Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Sprawozdanie wraz z wymaganymi załącznikami.

Czas realizacji

Rozpatrzenie złożonego wniosku tj. podpisanie umowy dotacyjnej do trzech miesięcy od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku zawierającego wszystkie informacje wraz z wymaganymi załącznikami w przypadku posiadania przez Dotującego środków finansowych na ten cel w budżecie Miasta Białegostoku. Termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy dotacyjnej do dnia 31 października danego roku kalendarzowego. Termin przedłożenia dokumentów rozliczeniowych zostanie wskazany w umowie dotacyjnej, jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr VI/85/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zmieniona uchwałą nr LV/795/22 Rady Miasta Białystok z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania
 • Zarządzenie Nr 615/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wzorów formularzy umów o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony