Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

 1. Decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaje się na wniosek inwestora w przypadku braku planu miejscowego.
 2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
  • polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
  • niewymagające pozwolenia na budowę.
 3. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia.
 4. Decyzję wydaje się po dokonaniu uzgodnień z właściwymi organami, w zakresie wynikającym z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Kogo dotyczy

Inwestor (osoba fizyczna, osoba prawna, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej).


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku, który powinien zawierać:
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
  • w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
   • docelową rzędną składowiska odpadów,
   • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
   • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
   • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji.
 3. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

Czas realizacji

 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w terminie 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli:
  • w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
  • w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Kwota: 598 zł
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą w siedzibie Departamentu
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Uwaga!

Zwolnione z opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy wniosek.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6603, 85 869 6608


Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: