Wydanie prawa jazdy

Procedura

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej należy dołączyć:

  • wymagane przepisami zeskanowane dokumenty /patrz odpowiednia procedura /,
  • skan zdjęcia lub zdjęcie wykonane techniką cyfrową
  • potwierdzenie elektroniczne dokonania przelewu lub skan dowodu wpłaty.

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego:

  • oryginały wymaganych przepisami dokumentów,
  • fotografię jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,
  • oryginał zgody rodziców – o ile jest wymagana,
  • oryginały dokumentów zostaną odesłane osobie wnioskującej.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadające wymaganiom (zobacz wymagania), w zależności od ich rodzaju Urząd wzywa do ich uzupełnienia.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony