Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Pojęcie informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Przepisy powyższej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.


Prawo dostępu do informacji publicznej

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Niemniej jednak, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. tajemnica skarbowa, radcowska, medyczna).

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny

Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Miejski w Białymstoku miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku – Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Sposób udostępnia informacji publicznej

Urząd Miejski w Białymstoku udostępnia informację publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub na wniosek, w przypadku informacji publicznych nieudostępnionych na stronie BIP.  

Informacja publiczna może być również udostępniana:

 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
 • przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy składać:

1) w formie elektronicznej:

     - na adres poczty elektronicznej informacjapubliczna@um.bialystok.pl,

     - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

2) w formie pisemnej: 

     - listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

     – bezpośrednio poprzez złożenie wniosku w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.

Zaleca się, aby wniosek zawierał co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres wnioskodawcy (bądź adres poczty elektronicznej) oraz jasne sformułowanie, z którego wynika, co jest przedmiotem wniosku.

Zachęcamy do korzystania ze wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zamieszczonego na dole.


Termin na rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Sposób udostępniania informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a także o umorzeniu postępowania, przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej)

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”), Prezydent Miasta Białegostoku informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych administratora lub mailowo na adres e-mail: bbi@um.bialystok.pl, telefonicznie tel. 85 879 79 79.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 6  września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego.
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przekazanie informacji publicznej, a w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, niepodanie danych uniemożliwi wydanie decyzji odmownej i spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony