Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zasady dostępu do informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej lub na wniosek w przypadku informacji publicznych nieudostępnionych w BIP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego prosimy wysyłać na adres: informacjapubliczna@um.bialystok.pl

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej) 

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych jest

Prezydent Miasta Białegostoku

Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

tel. 85 879 79 79

e-mail: bbi@um.bialystok.pl

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu załatwienia Pani/Pana wniosku.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Pozyskane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane tj. co najmniej 5 lat oraz czas określony przez Archiwum Państwowe po dokonaniu przez nie ekspertyzy.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.