Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2014-2018

Dostępne: 697 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XLVI/696/18

W sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Nr uchwały: XLVI/696/18

Data uchwalenia: 2018-01-15

Uchwała nr XLVI/695/18

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)

Nr uchwały: XLVI/695/18

Data uchwalenia: 2018-01-15

Uchwała nr XLVI/694/18

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku w rejonie ulic Ks. S. Suchowolca i Plażowej

Nr uchwały: XLVI/694/18

Data uchwalenia: 2018-01-15

Uchwała nr XLVI/693/18

W sprawie: upoważnienia Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Nr uchwały: XLVI/693/18

Data uchwalenia: 2018-01-15

Uchwała nr XLVI/692/18

W sprawie: nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 2 – Białostoczek

Nr uchwały: XLVI/692/18

Data uchwalenia: 2018-01-15

Uchwała nr XLVI/691/18

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Nr uchwały: XLVI/691/18

Data uchwalenia: 2018-01-15

Uchwała nr XLVI/690/18

W sprawie: ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej

Nr uchwały: XLVI/690/18

Data uchwalenia: 2018-01-15

Uchwała nr XLVI/689/18

W sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Nr uchwały: XLVI/689/18

Data uchwalenia: 2018-01-15

Uchwała nr XLV/688/17

W sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Nr uchwały: XLV/688/17

Data uchwalenia: 2017-12-18

Uchwała nr XLV/687/17

W sprawie: przyjęcia 3-letniego Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2018-2020

Nr uchwały: XLV/687/17

Data uchwalenia: 2017-12-18

Wyniki głosowań na sesjach Rady Miasta

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6+4