XL sesja Rady Miasta Białystok w dniu 21 czerwca 2021 r.

Tytuł
XL sesja Rady Miasta Białystok w dniu 21 czerwca 2021 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XL sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 21 czerwca 2021 r.

 • Porządek obrad XL sesja RMB - 21 czerwca 2021 r. (do odczytu) (DOC, 63,5 KB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji w dniu 21 czerwca 2021 r. (PDF, 60,49 KB)

 • Druk Nr 564 (do odczytu) (PDF, 180,44 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Białegostoku wotum zaufania

 • Druk Nr 565 (do odczytu) (PDF, 178,28 KB)

  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2020 rok

 • Druk Nr 566 (do odczytu) (PDF, 143,71 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 567 (do odczytu) (PDF, 623,26 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

 • Druk Nr 568 (do odczytu) (PDF, 444,66 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • Druk Nr 569 (do odczytu) (PDF, 20,28 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej)

 • Druk Nr 570 (do odczytu) (PDF, 301,37 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 • Druk Nr 571 (do odczytu) (PDF, 748,22 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego program działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”

 • Druk Nr 572 (do odczytu) (PDF, 403,83 KB)

  projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Jerzego Waszyngtona kategorii drogi powiatowej

 • Druk Nr 573 (do odczytu) (PDF, 202,26 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku

 • Druk Nr 574 (do odczytu) (PDF, 2,46 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

 • Druk Nr 575 (do odczytu) (PDF, 569,65 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

 • Druk Nr 576 (do odczytu) (PDF, 226,74 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

 • Druk Nr 577 (do odczytu) (PDF, 4,87 MB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza) - etap I

 • Druk nr 578 (do odczytu) (PDF, 765,58 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 26 – Bacieczki

 • Druk nr 579 ( do odczytu) (PDF, 645,84 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 10 – Wygoda

 • Druk nr 580 (do odczytu) (PDF, 438,67 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 29 - Bagnówka

 • Druk nr 582 (do odczytu) (PDF, 219,04 KB)

  projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok.”

 • Druk nr 581(do odczytu) (PDF, 14,99 MB)

  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2020 rok i pokrycia straty za 2020 rok.

 • Raport o stanie Miasta Białegostoku za 2020 rok (do odczytu) (PDF, 9,51 MB)

 • Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok (do odczytu) (PDF, 17,96 MB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: