LV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 9 czerwca 2022 r.

Tytuł
LV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 9 czerwca 2022 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

LV sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał:

https://miastobialystok.esesja.pl/posiedzenie/a08f2d93-ba07-4

Transmisja obrad w dniu sesji będzie dostępna na portalu Youtube.

 • Porządek obrad LV sesji RMB - 9 czerwca 2022 r. (do odczytu) (DOC, 64 KB)

 • Druk Nr 771 (do odczytu) (PDF, 234,74 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 • Druk Nr 772 (do odczytu) (PDF, 243,52 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na czas oznaczony dłuższy, niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także na zawarcie kolejnych umów użyczenia pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej, usytuowanych w budynkach szkół prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 773 (do odczytu) (PDF, 223,07 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów

 • Druk Nr 774 (do odczytu) (PDF, 224,44 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 • Druk Nr 775 (do odczytu) (PDF, 220,98 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Białegostoku wotum zaufania

 • Druk Nr 776 (do odczytu) (PDF, 215,66 KB)

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2021 rok

 • Druk Nr 777 (do odczytu) (PDF, 169,32 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 778 (do odczytu) (PDF, 539,71 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów

 • Druk Nr 779 (do odczytu) (PDF, 2,91 MB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania

 • Druk Nr 780 (do odczytu) (PDF, 344,35 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska położonego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej

 • Druk Nr 781 (do odczytu) (PDF, 299,14 KB)

  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości niezabudowanej położonej w Białymstoku

 • Druk Nr 782 (do odczytu) (PDF, 223,11 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki

 • Druk Nr 783 (do odczytu) (PDF, 256,08 KB)

  projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • Druk Nr 784 (do odczytu) (PDF, 2,39 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 10 – Wygoda

 • Druk Nr 785 (do odczytu) (PDF, 2,92 MB)

  projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok

 • Druk Nr 786 (do odczytu) (PDF, 661,82 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2022 – 2040

 • Druk Nr 787 (do odczytu) (PDF, 420 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

 • Druk Nr 788 (do odczytu) (PDF, 14,64 MB)

  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2021 rok i pokrycia straty za 2021 rok

 • Raport o stanie Miasta Białegostoku za 2021 rok (do odczytu) (PDF, 12,16 MB)

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok (do odczytu) (PDF, 32,92 MB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: