Oferta uproszczona Fundacji Szczyt Konrada – Conrad’s Peak

Tytuł
Oferta uproszczona Fundacji Szczyt Konrada – Conrad’s Peak
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Fundacja Szczyt Konrada – Conrad’s Peak dnia 5 lipca br. złożyła do tutejszego Urzędu uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Utworzenie lokalnej grupy samopomocowej osieroconych rodziców po stracie dziecka w Białymstoku. Integracja Białostoczan w żałobie po stracie dziecka, dzieci” w trybie przewidzianym w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferent planuje realizować zadanie w okresie od 1 września do 30 listopada 2024 r., wnioskuje o dotację w wysokości 6.980 zł przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 7.386 zł.

Oferta spełnia wymagania formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 wymienionej ustawy, tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł, zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, ma charakter lokalny, jest adresowane do mieszkanek i mieszkańców Białegostoku, realizowane na terenie Miasta.

Prezydent Miasta Białegostoku informuje, że w terminie do dnia 18 lipca 2024 r. do godz. 15.30 każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3 w godzinach pracy Urzędu, to jest w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30., elektronicznie na adres e-mail: centrum@um.bialystok.pl. W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie: tel. (85) 879 74 46, 510 095 630.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Białegostoku rozważy celowość realizacji wymienionego zadania publicznego i zdecyduje o zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Powrót na początek strony