Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Kwasówce „Warkocze i Falbanki” pt.: „Popularyzacja KGW jako specyficznej formy NGO”

Tytuł
Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Kwasówce „Warkocze i Falbanki” pt.: „Popularyzacja KGW jako specyficznej formy NGO”
Kategoria Aktualności
Informacje

22 lipca br. Koło Gospodyń Wiejskich w Kwasówce „Warkocze i Falbanki” złożyło do tutejszego urzędu uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Popularyzacja KGW jako specyficznej formy NGO” z proponowanym terminem realizacji od 16 sierpnia do 8 września br.
Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłosić uwagi dotyczące wymienionej oferty w terminie do 31 lipca br. Opinie przyjmuje Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku z siedzibą przy ul. Św. Rocha 3, tel. (85) 879 74 46, e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.