Informacja o wywieszonym wykazie nr 58/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 58/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 58/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 22 - Krywlany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1/30 o pow. 2,9174 ha i 1/31 o pow. 2,9030  ha (łączna pow. 5,8204 ha) przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 03.07.2020 r. do dnia 24.07.2020 r.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.