Informacja o wywieszonym wykazie nr 52/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 52/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 52/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 21 - Dojlidy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 785/10 o pow. 0,8402 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu pisemnego ograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 02.07.2020 r. do dnia 23.07.2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.