Informacja o wywieszonym wykazie nr 12/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 12/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 12/2020 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Kordiana, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 14 – Pietrasze jako działka o numerze 1259/2 o pow. 0,0508 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz infrastrukturę techniczną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 11.02.2020 r. do dnia 03.03.2020 r.

Feedback