Informacja o Wykazie Nr 101/2019

Tytuł
Informacja o Wykazie Nr 101/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 101/2019 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w rejonie ul. Zaściańskiej w Białymstoku, oznaczonej jako działka numer 742/4 o powierzchni 0,0061 ha w obr. 19 – Skorupy. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 06.11.2019 r. do dnia 27.11.2019 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.