Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Firma

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

ul. Jurowiecka 46 a

15-101 Białystok

www.kzk.pl

 

KRS 0000029127

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności
  • wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego
Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

  • Andrzej Wiesław Świętoński- Prezes Zarządu
  • Zdzisław Wiesław Daniszewski - Wiceprezes Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
Prokurenci
  • Barbara Klemienia

Sposób reprezentacji

Dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

  • Jerzy Paszkowski - Przewodniczący

  • Marek Strzaliński - Wiceprzewodniczący  

  • Szymon Górski - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (32.670 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2018 roku:

  • kapitał zakładowy 16.335.000,00 zł
  • kapitał zapasowy       0,00 zł

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.