Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Firma

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

 

KRS 0000031037

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

Wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego

Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

  • Dariusz Ciszewski - prezes

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci

  • Elżbieta Beata Konieczna Stankiewicz

Sposób reprezentacji

w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu jednoosobowo, w przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób - współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

  • Anna Gardocka Jałowiec - Przewodnicząca
  • Adam Wilemajtys - Wiceprzewodniczący
  • Łukasz Karol Bugowski - Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (40.177 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)
Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2018 r.:

  • kapitał zakładowy        20.088.500,00 zł
  • kapitał zapasowy              0,00 zł

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.