Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Firma

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

ul. Składowa 7, 15-399 Białystok

 

KRS 0000097195

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności

Wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego

Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

  • Cezary Zajkowski - Prezes Zarządu
  • Ignacy Ireneusz Andrukiewicz - Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci

  ---

Sposób reprezentacji

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza: 

  • Marek Stanisław Karp - Przewodniczący
  • Elżbieta Majewska - Wiceprzewodnicząca
  • Agnieszka Kawałko -Sekretarz

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

Gmina Białystok - 100% udziałów spółki (35 294 udziałów o wartości nominalnej  500 zł każdy)

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2018 r.:

  • kapitał zakładowy 17.647.000,00 zł
  • kapitał zapasowy    6.550.532,24 zł

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.