Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA!!

Z uwagi na panujący stan epidemii informujemy, że celem ograniczenia wizyt w Urzędzie dokumenty w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać za pośrednictwem poczty, poprzez platformę ePUAP oraz do urny umieszczonej przed budynkiem siedziby Urzędu przy ul. Słonimskiej 1 (urna jest dostępna codziennie w godzinach 8.30-14.30).

Wszystkie wymagane formularze znaleźć można, przechodząc do odnośnika „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (mieszczącym się pod treścią pkt. III. NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM).

Informujemy, że z dniem 24 marca 2020 r. weszły w życie zmienione wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Dotychczas obowiązujące formularze deklaracji mają zastosowanie dla zobowiązań powstałych przed marcem 2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

  • dotyczące deklaracji - 85 869 6591, 85 869 6592, 85 869 6593, 85 869 6594, 85 869 6595, 85 869 6596, 85 869 6597
  • dotyczące płatności – 85 869 6098, 85 869 6485, 85 869 6486, 85 869 6487, 85 879 7182, 85 879 7329, 85 879 7330
  • dotyczące realizowania usługi odbioru odpadów komunalnych - 85 741 7983

Informacje związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych można znaleźć na stronie: bip.bialystok.pl>Poradnik interesanta>Podatki i opłaty lokalne

 

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MARCA 2020 R.

W dniu 19.07.2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy i podjętej na tej podstawie w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwały Rady Miasta Białystok nr XVIII/290/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane).

 

Urząd Miejski w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2020 r.:

  • wszystkich właścicieli nieruchomości obejmuje obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji,
  • w przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej,
  • zmianie ulega sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości o charakterze mieszanym,
  • zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • przystąpienie  właściciela  nieruchomości  niezamieszkałej  do  gminnego  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne; właściciel chcący przystąpić do systemu gminnego jest obowiązany złożyć pisemną zgodę w tej sprawie wraz z deklaracją,

Za niedopełnienie obowiązku złożenia w terminie deklaracji znowelizowane przepisy ustawy przewidują karę grzywny (art. 10 ust. 2b Ustawy)

I. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Dotyczy: nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (domy jednorodzinne wolnostojące lub w zabudowie szeregowej oraz nieruchomości wielolokalowe jak bloki, kamienice [brak lokali użytkowych]).

Rada Miasta Białystok od 1 marca 2020 r. wprowadziła następujące miesięczne stawki opłaty dla gospodarstw domowych:

o pow. lokalu mieszkalnego do 40 m2 - 16,00zł

o pow. lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80 m2 - 36,00zł

o pow. lokalu mieszkalnego powyżej 80 m2 - 45,00zł

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych zyskują prawo do obniżki opłaty miesięcznej z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach w wysokości:

1,00zł dla lokalu mieszkalnego o powierzchni do 40,00m2

2,00zł dla lokalu mieszkalnego o powierzchni od 40,01m2 do 80m2

3,00zł dla lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80m2

Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają zadeklarować kompostowanie bioodpadów

w przydomowych kompostownikach, są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji

II. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Dotyczy: nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne -prowadzona jest działalność gospodarcza (sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, kościoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe,  itp.).

Od dnia 01 marca 2020 r. zmianie uległa zasada naliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (deklaracja D - N). W miejsce dotychczasowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika na zmieszane odpady komunalne wprowadzono stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z każdego pojemnika/worka.

Rada Miasta Białystok od 1 marca 2020 r. wprowadziła następujące stawki opłaty:

worek 0,08 m3 - 5,00 zł
worek 0,12 m3 - 7,00 zł
pojemnik 0,08 m3 - 3,90 zł
pojemnik 0,12 m3 - 5,90 zł
pojemnik 0,24 m3 - 10,00 zł
pojemnik 0,70 m3 - 30,00 zł
pojemnik 1,10 m3 - 47,00 zł
pojemnik 7,00 m3 - 329,00 zł
pojemnik 10,00 m3 - 469,00 zł
pojemnik typu prasokontener 12,00 m3 - 590,00 zł
pojemnik typu prasokontener 14,00 m3 - 689,00 zł
pojemnik typu prasokontener powyżej 14,00 m3 - 738,00 zł

III. NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM

Dotyczy: nieruchomości na terenie których zamieszkują mieszkańcy oraz jednocześnie prowadzona jest działalność  gospodarcza (mogą to być np. domki jednorodzinne z lokalem użytkowym w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz bloki, kamienice, w których znajdują się mieszkania i lokale użytkowe, a także lokale użytkowe z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym).

Od dnia 01 marca 2020 r. zmianie uległa zasada naliczania opłaty dla nieruchomości mieszanych (deklaracja D - M) od części nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. W miejsce dotychczasowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika na zmieszane odpady komunalne wprowadzono stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z każdego pojemnika/worka.

Stawki opłaty dla części zamieszkałej obowiązują w wysokości zawartej w opisie dot. nieruchomości zamieszkałych (pkt I), dla części nieruchomości niezamieszkałej - w wysokości zawartej w opisie dot. nieruchomości niezamieszkałych (pkt II).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.