Zgłoszenie szkody - uszkodzenie pojazdu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Zarząd Dróg Miejskich
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Podstawowe informacje

 1. Potwierdzenie przyjęcia szkody:
  • ubezpieczyciel w terminie 7 dni od daty przyjęcia roszczenia potwierdza pisemnie zgłoszenie szkody podając informację o numerze sprawy szkodowej, danych kontaktowych do likwidatora prowadzącego sprawę szkodową oraz przekazuje ewentualne informacje dotyczące uzupełnienia dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania, jeśli jest konieczne w dalszym procesie likwidacji;
  • rzeczoznawca ubezpieczyciela po telefonicznym uzgodnieniu z poszkodowanym ustala termin i miejsce oględzin uszkodzonego pojazdu i wycenia wartość szkody.
 2. Ustalenie okoliczności zdarzenia i odpowiedzialności:
  • komisja ustala w toku postępowania i wizji lokalnej stan techniczny nawierzchni (elementu infrastruktury drogowej) będącej przyczyną powstania szkody i sporządza stosowany protokół;
  • ubezpieczyciel na podstawie zebranej dokumentacji z postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody lub w terminie 14 dni od daty ustalenia wszelkich okoliczności szkody, powiadamia pisemnie o podjętej decyzji w sprawie;
  • decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania jest wysyłana droga pocztową do poszkodowanego oraz do wiadomości ubezpieczającego;
  • wypłata za poniesioną szkodę w pojeździe zostaje przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy lub faktur przedłożonych przez poszkodowanego).

Kogo dotyczy

Poszkodowanego


Wymagane dokumenty

Druk zgłoszenia szkody


Czas realizacji

Powyżej w opisie usługi.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895)
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: