Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót drogowych oraz na umieszczenie infrastruktury

Jednostka organizacyjna Urzędu
Zarząd Dróg Miejskich
Kategoria usług
Pas drogowy

Podstawowe informacje

 1. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej,  w przypadku dróg wewnętrznych - umowy na zajęcie części działki drogowej  - odbiór najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania decyzji lub umowy skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji/umowy.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 3. Szczegóły dotyczące postępowania po uzyskaniu decyzji oraz warunków technicznych dotyczących odbudowy drogi, napraw awarii, czy specjalnych warunków w okresie zimowym zawiera szczegółowy opis procedury do pobrania poniżej.

Kogo dotyczy

Inwestora


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/zawarcia umowy w celu zajęcia powierzchni działki drogowej, który powinien zawierać, zgodnie z §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264):
  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego/ powierzchni działki drogowej;
  • cel zajęcia pasa drogowego/działki drogowej;
  • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego/działki drogowej;
  • planowany okres zajęcia pasa drogowego/działki drogowej.
 2. Do wniosku należy załączyć:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego/ drogi wewnętrznej;
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego/drogi wewnętrznej wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
  • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego/drogi wewnętrznej oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót,
   jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
  • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA);
  • harmonogram prowadzenia robót, w przypadku etapowego prowadzenia robót;
  • w przypadku składania wniosku dotyczącego zajęcia dróg wewnętrznych – oświadczenie w sprawie powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Uwaga!

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego/ drogi wewnętrznej, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego/podpisaniu umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej i po protokolarnym przekazaniu terenu przez Zarządcę drogi.


Czas realizacji

 1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za zajęcie pasa drogowego
  Stawki opłat zgodnie z:
  • uchwałą Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmienioną uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576)
  • zarządzeniem Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok.
   Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
Referat Zajęcia Pasa Drogowego
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Podstawa prawna

 • Art. 20 pkt. 7, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
 • Uchwała Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmieniona uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576)
 • Zarządzenie Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003 nr 177 poz. 1729)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony