Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Zarząd Dróg Miejskich
Kategoria usług
Pas drogowy

Podstawowe informacje

 1. Procedura zajęcia pasa drogowego / powierzchni drogi wewnętrznej dotyczy dróg znajdujących się na terenie miasta Białegostoku podlegających właściwości Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 2. Do zajęcia wnioskowanego terenu upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału zezwolenia na zajęcie drogi publicznej / podpisanie umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej.
 3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu oraz zajęcie powierzchni większej niż określono w zezwoleniu zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
 4. Zasady zajęcia pasa drogowego w śródmiejskiej przestrzeni publicznej ustalono w zarządzeniu Nr 455/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i sposobu udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Białystok położonych w śródmiejskiej przestrzeni publicznej, zmienionym Zarządzeniem Nr 573/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 maja 2017 r.
 5. Ogródek gastronomiczny traktowany jest jako przedłużenie sali konsumpcyjnej lokalu gastronomicznego. Przyjmuje się zasadę, iż powinien znajdować się on w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu gastronomicznego dysponującego odpowiednim zapleczem, z wejściem od strony ogródka, wyposażonego zgodnie z wymaganiami technicznymi w toalety ogólnodostępne, które mogą zaspokoić potrzeby osób korzystających z tymczasowego letniego ogródka. Ponadto dopuszcza się usytuowanie ogródka na szerokość przypisanego lokalu, z zachowaniem wolnej przestrzeni chodnika nie mniejszej niż 1,5 m.
 6. W ogródku nie można instalować stoisk handlowych i innych elementów nie będących wyposażeniem ogródka gastronomicznego.
 7. Funkcjonowanie tymczasowego ogródka gastronomicznego możliwe jest wyłącznie przy zachowaniu ciszy nocnej.
 8. W przypadku, gdy w miejscu planowanego ustawienia ogródka kawiarnianego przewidziane jest parkowanie pojazdów, oznakowane odpowiednimi znakami drogowymi – wnioskodawca przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego / zawarciem umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej winien zwrócić się do Zarządu Dróg Miejskich - Referatu Rozwoju i Inżynierii Ruchu, o możliwość wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w miejscu lokalizacji ogródka gastronomicznego. Negatywna odpowiedź w tym zakresie uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie sprawy.
 9. W przypadku miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych zarządca drogi może narzucić pozostawienie pasa dla swobodnego ruchu pieszych o większej szerokości niż wymagane w przepisach 1,5 m, lub odmówić wydania pozytywnej decyzji z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych.

Kogo dotyczy

Właściciela lub najemcy lokalu gastronomicznego


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / zawarcie umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej w celu umieszczenia tymczasowego ogródka gastronomicznego. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej bip.bialystok.pl lub w Referacie Zajęcia Pasa Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku.
 2. Załączniki do wniosku:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną
   i zwymiarowaną lokalizacja ogródka;
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego / drogi wewnętrznej wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
  • rzut poziomy i pionowy ogródka w skali 1:50 lub 1:100 z wrysowanymi elementami wyposażenia;
  • projekty lub zdjęcia elementów wyposażenia ogródka z kolorystyką;
  • informacja o zastosowanych rozwiązaniach i użytych materiałach;
  • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA);
  • w przypadku składania wniosku dotyczącego zajęcia dróg wewnętrznych – oświadczenie w sprawie powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 3. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego / powierzchni drogi wewnętrznej.
 4. Zarządca terenu może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
 5. Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego / drogi wewnętrznej, które może nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego / podpisaniu umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej.
 6. Przedłużenie umieszczenia tymczasowego ogródka gastronomicznego w bieżącym sezonie letnim, wymaga złożenia wniosku z wyprzedzeniem 14-dniowym przed upływem terminu poprzedniej decyzji lub umowy składając następujące dokumenty:
  • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / zawarcie umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej pod umieszczenie tymczasowego ogródka gastronomicznego,
  • oświadczenie o aktualności danych zawartych we wniosku złożonym po raz pierwszy.
 7. Umieszczenie tymczasowego ogródka gastronomicznego w pasie drogowym wymaga pozytywnej opinii Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 8. W przypadku propozycji dokonania zmian w wyglądzie ogródka gastronomicznego wnioskodawca winien wystąpić z wnioskiem, do którego należy dołączyć projekty lub zdjęcia elementów wyposażenia ogródka z kolorystyką. Wniosek podlega opiniowaniu przez jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Białymstoku do spraw kształtowania przestrzeni publicznej.

Uwaga!

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał.


Czas realizacji

 1. Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę wniosku.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

Opłaty

 1. Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / zawarcie umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej nie wnosi się opłaty skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uiszczać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca stała się ostateczna.
 4. Opłaty wynikające z umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej należy uiszczać w terminie określonym w umowie.
 5. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, zajęcia pasa drogowego / drogi wewnętrznej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na aktualne numery kont bankowych, które należy sprawdzać na stronie www.bip.bialystok.pl.
  • Opłata skarbowa - 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
  • Opłata za zajęcie pasa drogowego/powierzchni drogi wewnętrznej - 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559
 6. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1335), zmienioną Uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 2576).
 7. Za zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej pobierana jest opłata zgodnie z Zarządzeniem nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok.

Uwaga!

Szczegółowe informacje dotyczące naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej wpłaty zawarte są w decyzji administracyjnej lub umowie.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
Referat Zajęcia Pasa Drogowego
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu infolinii Urzędu: 85 879 7979

Kontakt bezpośredni: 85 869 67 24, 85 869 67 89


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwaga!

W przypadku umów cywilno-prawnych – nie dotyczy.


Podstawa prawna

 • Art. 39 ust. 3, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 470 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
 • Uchwała Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmieniona uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576)
 • Zarządzenie Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok
 • Zarządzenie Nr 455/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i sposobu udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Białystok położonych w śródmiejskiej przestrzeni publicznej, zmienione Zarządzeniem Nr 573/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 maja 2017 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony