Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych (zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych (zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych)

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.

Przyczyny wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- likwidacja punktu sprzedaży;

- upływ terminu ważności zezwolenia;

- zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży;

- zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

- niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonanie opłaty za zezwolenia w wyznaczonych terminach.

Efekt załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu na okres do 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać:

- oznaczenie rodzaju napojów alkoholowych (piwo,wino, wódka);

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- przedmiot działalności gospodarczej;

- adres punktu sprzedaży;

- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);

- podpis przedsiębiorcy.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ksero);

- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży i podawania będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

- decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (ksero).

Czas realizacji

Czas załatwiania
do 30 dni*

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu;

Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 61124052111111001048566198

Dodatkowe informacje

 1. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 2. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku

Departament Obsługi Mieszkańców

Referat Obsługi Przedsiębiorców

Branickiego 3/5, II piętro - pok. 203, 204

15-085 Białystok

 

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6111

Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki,

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży

Wniosek

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2277 z późn. zm. )
 • Uchwała Nr XLIX/753/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Formularze i dokumenty do pobrania

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony