Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych (zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Informacje podstawowe

 1. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło, może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.
 2. Przyczyny wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
  • likwidacja punktu sprzedaży;
  • upływ terminu ważności zezwolenia;
  • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży;
  • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  • niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonanie opłaty za zezwolenia w wyznaczonych terminach.
 3. Zezwolenie wydawane jest na okres do 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności  zezwolenia na wyprzedaż.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać:
  • oznaczenie rodzaju napojów alkoholowych (piwo,wino, wódka);
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • przedmiot działalności gospodarczej;
  • adres punktu sprzedaży;
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
  • podpis przedsiębiorcy.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Czas realizacji

do 30 dni


Opłaty

 1. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi:
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 2. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 61124052111111001048566198
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą do wysokości 3200 zł na stanowisku obsługi
  • gotówką w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, II piętro - pok. 203, 204
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numery telefonów: 85 869 6157, 85 869 7280, 85 869 6255, 85 869 6843


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

Formularz elektroniczny wniosku

Formularz w formie papierowej


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
 • Uchwała Nr XLIX/753/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: