Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Jednostka organizacyjna Urzędu
Zarząd Dróg Miejskich
Kategoria usług
Pas drogowy

Podstawowe informacje

 1. Umieszczenie reklamy w pasie drogowym wymaga zezwolenia i wniesienia odpowiedniej opłaty.
 2. Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w:
  • uchwałą Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmienioną uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576),
  • zarządzeniu Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok.
 3. Opłaty dotyczą także materiałów wyborczych (plakatów) umieszczanych w pasie drogowym.

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy


Wymagane dokumenty

 1. Wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz uzyskanie prawa dysponowania terenem pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy (wzory do pobrania poniżej)
 2. Załączniki do wniosków:
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 ( do nabycia w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2): 
   • dla reklam związanych trwale z gruntem (stałych oraz w przypadku reklam podświetlanych): plan sytuacyjny określonego odcinka pasa drogowego w postaci geodezyjnej mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej z urządzeniami podziemnymi, ze słupami oświetleniowymi, z wyznaczonymi granicami pasa drogowego i gruntów gminnych oraz z naniesionymi numerami działek;
   • dla reklam umieszczanych na obiektach: plan sytuacyjny określonego odcinka pasa drogowego w postaci geodezyjnej mapy zasadniczej ze słupami oświetleniowymi, z wyznaczonymi granicami pasa drogowego i gruntów gminnych oraz z naniesionymi numerami działek;
  • projekt reklamy:
   • projekt szaty graficznej w kolorze,
   • zwymiarowany schemat reklamy łącznie z konstrukcją i zamocowaniami,
  • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy (wzory do pobrania poniżej)
  • Załączniki do wniosku:
   • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500,
   • projekt reklamy:
    • projekt szaty graficznej w kolorze,
    • zwymiarowany schemat reklamy łącznie z konstrukcją i zamocowaniami oraz wyliczeniem powierzchni.
   • kopię pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej*),
   • kopię decyzji Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską* ),
   • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA);
   • w przypadku składania wniosku dotyczącego zajęcia dróg wewnętrznych – oświadczenie w sprawie powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

* załączniki określone w decyzji na lokalizację w pasie drogowym reklam (nie dotyczą wszystkich reklam)


Czas realizacji

Do 14 dni od dnia złożenia przez stronę wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym
  Stawki opłat zgodnie z:
  • uchwałą Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmienioną uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576),
  • zarządzeniem Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok.
   Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979, 85 879 7402


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)
 • Uchwała Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmieniona uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576)
 • Zarządzenie Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony