Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Meldunki, wybory

Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Referendum ogólnokrajowe  Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

WAŻNE. Wnioski złożone w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP dotyczą również głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Miejsce załatwienia sprawy (nie dotyczy głosowania korespondencyjnego):

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
15-085 Białystok ul. J.K. Branickiego 3/5, pokój 19, parter

(należy pobrać bilet G. wybory/referendum z biletomatu znajdującego się w holu głównym)

Kontakt w sprawie wyborów: INFOLINIA: 85 879 79 79

Umawianie wizyt e-kolejka

 

USŁUGI ONLINE – opis procedury:

Dopisz się do spisu wyborców – wniosek o zmianę miejsca głosowania (na jedne wybory).

Osoby zamieszkujące pod innym adresem niż adres stałego zameldowania oraz osoby nie posiadające zameldowania aby zagłosować w miejscu pobytu powinny złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców (poniżej w załączeniu opis procedury).

Termin przyjmowania wniosków: od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Wniosek (niżej załącznik) można złożyć:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
 • elektronicznie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji www.gov.pl/ formularz Zmień miejsce głosowania.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej.

Wniosek (niżej załącznik) o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę. Nie ma możliwości wysłania zaświadczenia pocztą lub elektronicznie.

Termin wydawania zaświadczeń: od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

 

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem: 6 października 2023 r.

Wniosek (niżej załączniki) może być złożony:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika;
 • ustnie w siedzibie urzędu: 15-085 Białystok ul. J.K. Branickiego 3/5, pokój 19, parter;

Do wniosku załącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • pisemną zgodę (niżej załącznik) osoby mającej być pełnomocnikiem;

 Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu.

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej lub Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 2 października 2023 r.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonuje się do Komisarza wyborczego w Białymstoku:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3, 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

numer telefonu:  85 7 439 439
https://bialystok.kbw.gov.pl/

Zgłoszenia można dokonać:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online);
 • ustnie w siedzibie urzędu.
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

 

Dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców.

Dopisz się do stałego obwodu głosowania- dotyczy wyłącznie osób, które pomimo braku zameldowania mieszkają na stałe w Białymstoku.

Jeśli mieszkasz czasowo wypełnij wniosek - Zmień miejsce głosowaniaAkty prawne:

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: