Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Zarząd Dróg Miejskich
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Podstawowe informacje

Pojazd nienormatywny - jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego nacisk osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r. poz. 110).


Kogo dotyczy

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

 • właściciel pojazdu
 • inwestor, na rzecz którego świadczona jest usługa. 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Czas realizacji

Termin odpowiedzi na wniosek:

 • zezwolenie kat. I – 3 dni robocze,
 • zezwolenie kat. II – 3 dni robocze,
 • zezwolenie kat. V – 14 dni roboczych.

Uwaga!

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (w tytule opłaty należy wskazać rodzaj kategorii wnioskowanego zezwolenia)
  Kwota: Opłata za wydanie zezwolenia wynosi:
  • w kategorii I:
   • 100 zł;
  • w kategorii II:
   • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
   • 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
   • 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
   • 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
  • w kategorii V:
   • 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości
    ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
   • 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
  • Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Białymstoku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 212)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 315)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: