Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej i prowadzących działalność gospodarczą)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Finansów Miasta
Kategoria usług
Podatki i opłaty lokalne

Podstawowe informacje

 1. Wszczęcie postępowania następuje na uzasadniony wniosek podatnika, w którym należy wskazać na występowanie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.
 2. Katalog udzielanych ulg zawiera art. 67a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa:
  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
 3. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa – w tym warunków dotyczących udzielenia pomocy publicznej - organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Niewypełnienie warunków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
 4. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek.

Kogo dotyczy

Osób fizycznych prowadzących lub nieprowadzących działalności gospodarczej.


Wymagane dokumenty

 1. W przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do wniosku należy dołączyć:
  • informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji (w tym celu sporządza się protokół o stanie majątkowym zobowiązanego),
  • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych itp.),
  • kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal (np. za czynsz, światło, gaz),
  • orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej lub finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  • informacje o innych okolicznościach faktycznych mających – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
  • inne informacje na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego,
  • pełnomocnictwo (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
 2. W przypadku osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą - oprócz informacji wskazanych wyżej - do wniosku należy dołączyć:
  • formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy,
  • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za ubiegły rok podatkowy lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
  • informacje o zaleganiu/niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • informacje o zaciągniętych pożyczkach, pobranych kredytach bankowych,
  • dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług,
  • pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów,
  • pełnomocnictwo (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.

Czas realizacji

 1. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 2. W przypadku niezałatwienia sprawy we wskazanym terminie organ podatkowy zawiadamia o tej okoliczności stronę postępowania podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pienieżnych
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 2013 Nr 352/1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1065)
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XIX/270/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony