Kontrole podatkowe

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Finansów Miasta
Kategoria usług
Podatki i opłaty lokalne

Kogo dotyczy

Organ podatkowy przeprowadza kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych w zakresie zbadania zgodności ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa zgłoszonych przedmiotów i podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym.


Czas realizacji

  1. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
  2. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Ponadto, stan faktyczny może być utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych.

Tryb odwoławczy

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu kontroli w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: