Poradnik interesanta

Przetwarzanie danych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
W Urzędzie Miejskim w Białymstoku, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e, f lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO.

Urząd Miejski przetwarza dane, co do których:
-  istnieje obowiązek prawny ich podania,
-  podanie ich jest dobrowolne , ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
-  podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje co najwyżej utrudnienia w realizowanej usłudze.

Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO.

Urząd Miejski w Białymstoku pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

  • nagrań rozmów telefonicznych – przez okres do 30 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy,
  • nagrań z monitoringu wizyjnego budynków – przez okres do 14 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Miejski w Białymstoku jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z:

Inspektor Ochrony Danych
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
telefon informacyjny: 85 879 79 79
e-mail: bbi@um.bialystok.pl

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

Kategorie spraw, które możesz załatwić w urzędzie i umówić wizytę przez Internet


ekolejka
Dowód osobisty
Prawo jazdy
Jeden złoty
Dowód rejestracyjny
Branickiego 3_5


Pozostałe kategorie spraw, które możesz załatwić w urzędzieWięcej informacji o sprawach, które możesz załatwić w urzędzie dostępne na platformie Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia oraz na platformie e-PUAP


Inne informacje


Ochrona danych osobowych


 

Uwagi


Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji, których szukaliście, sposób prezentacji treści jest nieczytelny, bądź macie Państwo inne uwagi, prosimy o podzielenie się nimi korzystając z formularza poniżej.

Feedback

wynik operacji: 9-9