Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez organizację i prowadzenie Jadłodzielni w Białymstoku w 2020 roku.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez organizację i prowadzenie Jadłodzielni w Białymstoku w 2020 roku.
Nr konkursu
1067/19
Data zamknięcia
2019-12-27
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
40 000

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez organizację i prowadzenie Jadłodzielni w Białymstoku w 2020 roku. Oferty można składać do 27 grudnia 2019 r.

Realizacja zadania powinna odbyć się w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem głównym organizowanej Jadłodzielni jest zapobieganie marnowaniu żywności. Cele szczegółowe to: pomoc potrzebującym wsparcia żywnościowego, działanie proekologiczne – zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, edukacja – informowanie o tym jak nie marnować żywności, długofalowe kształtowanie pozytywnych i świadomych zachowań konsumenckich oraz ułatwienie sprzedawcom żywności realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 40 000,00 zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
    do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
    i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy sporządzić i złożyć przez platformę Witkac.pl oraz w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2019 roku (w godzinach pracy Urzędu)
do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok lub w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, pok. 6, poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oferty przesyłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w Zarządzeniu Nr 1067/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przez organizację i prowadzenie Jadłodzielni w Białymstoku w 2020 roku.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.