Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Nazwa firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

15-062 Białystok ul. Warszawska 27

http://www.mpec.bialystok.pl

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności
 • produkcja i dystrybucja energii cieplnej (pary wodnej i gorącej wody) wytwarzanej we własnych źródłach i zakupionej w EC
 • utrzymanie sieci i węzłów cieplnych oraz innych urządzeń ciepłowniczych niezbędnych do produkcji i dystrybucji energii cieplnej
 • remonty i konserwacje urządzeń ciepłowniczych
Organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki w składzie:

 • Wiktor Dulewicz - Prezes Zarządu
 • Andrzej Wysocki - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
 • Monika Walicka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Prokurenci

 • Bartłomiej Gaiński

Sposób reprezentacji

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza:

 • Joanicjusz Nazarko
 • Jerzy Paweł Mager
 • Anna Dygus
 • Jadwiga Boraczewska
 • Piotr Koczorowski
 • Józef Mozolewski

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Właściciel

ENEA Wytwarzanie Spółka z o.o. 91% udziałów (1.314.004 udziałów o wartości nominalnej 65.700.200,00 zł)

Gmina Białystok - 8,7% udziałów spółki (126.083 udziałów o wartości nominalnej 6.304.150,00 zł)

pozostali - 0,3% udziałów spółki (3.571 udziałów o wartości nominalnej 178.550,00 zł)

Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Majątek spółki

Wartość kapitałów w zł na dzień 31.12.2016 roku:

 • kapitał podstawowy: 72.182.900  zł

Feedback

wynik operacji: 8*5