A A A Przełącz na wysoki kontrast
 
Menu
 
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku na wniosek posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego (jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek /druk w załączeniu i do pobrania w pok. 302, 304/ zawierający następujące dane:

 

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm /jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo/,
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, której zastaną usunięte krzewy.
   

 

2. Załączniki:

 

 • tytuł prawny władania nieruchomością (np.: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej) - kserokopia potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Wymóg ten nie dotyczy właścicieli urządzeń, o których mowa wyżej.
 • rysunek lub mapa określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości z zaznaczeniem ponumerowanych drzew i krzewów do wycinki,
 • zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy (o ile posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym).
 • dokument potwierdzający, iż osoba/y* podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania jednostki (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
   

 

Opłaty:
Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Opłaty ustawowe zgodnie z art. 85 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Referat Ochrony Środowiska, tel. 85-869-6409; 85-869-6504.
Miejsce złożenia dokumentów:

 

 • Sekretariat Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej; ul. J.K. Branickiego 9 pok. 304,
 • Kancelaria Ogólna UM ul. Słonimska 1, parter.
   

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku /ewentualne wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania/.
Wizja lokalna w terenie.
Wydanie decyzji w terminie – zgodnie z Kpa – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od wydanej decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Departamentu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
Inne informacje:
W przypadku usuwania drzew lub krzewów, w tym owocowych, z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wniosek należy złożyć do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23.
W przypadku usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia nałożenie kary administracyjnej następuje w trybie przepisów określonych w w/cyt. ustawie.
Nie wymaga zezwolenia organu gminy usuwanie drzew:

 

 • w lasach;
 • owocowych;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.
Dokumenty do pobrania
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów Pobierz DOC, 38 kB
metryczka
Metryczka
Historia zmian